Obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)
společnosti the italians wine food s.r.o., IČO 27221199, se sídlem Strakonická 1353/3, Smíchov, 150 00
Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105504
(dále jen „společnost TIWF“) pro nákup zboží na e-shopu The Italians Wine Food (retail.theitalians.cz).


I. Úvodní ustanovení
1. Tyto VOP upravují vzájemné závazky smluvních stran vzniklé na základě užití e-shopu The
Italians Wine Food a v jeho souvislosti, prostřednictvím něhož společnost TIWF nabízí zboží a
jeho uživatel (dále jen „Zákazník“) jeho prostřednictvím takové zboží případně objedná a při
jeho doručení koupí.
2. Tyto VOP se uplatní i na případné služby poskytnuté v souvislosti s nabídkou a prodejem zboží.
Tam, kde se tyto VOP zmiňují o zboží, mají se na mysli i tyto služby. Tyto VOP se stávají nedílnou
součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností TIWF a Zákazníkem (dále jen
„Smlouva“).
3. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem - spotřebitelem za účelem přímé
spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží na e-shopu The
Italians Wine Food za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, je možný, avšak
neuplatní se na něj tyto VOP.
4. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží společnosti TIWF uveřejněné na eshopu
The Italians Wine Food. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
5. Společnost TIWF může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčeny závazky vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost TIWF informuje
Zákazníky o změně VOP na e-shopu The Italians Wine Food, případně jiným vhodným
způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží
seznámit.


II. Užití e-shopu The Italians Wine Food a uzavření Smlouvy
1. Společnost TIWF na e-shopu The Italians Wine Food nabízí zboží, a to včetně údaje o jeho ceně.
Cena nabízeného zboží je uváděna včetně daně z přidané hodnoty. Hmotnostní odchylka zboží
a její vliv na cenu jsou upraveny v článku V. odst. 3 těchto VOP.
2. Zákazník se před započetím výběru zboží seznámí s těmito VOP, což potvrzením objednávky
výslovně stvrdí.
3. Zákazník na e-shopu The Italians Wine Food vybírá z nabízeného zboží a v objednávce pak zvolí
konkrétní požadovaný druh a množství zboží, způsob platby a dodání. Bližší instrukce k
jednotlivým technickým krokům v rámci postupu objednání zboží jsou uvedeny přímo na eshopu The Italians Wine Food.
4. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Zákazník dále před odesláním objednávky potvrdí údaj o svém věku,
vyžaduje-li to charakter zboží.
5. Objednávku odešle Zákazník společnosti TIWF kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.
Údaje uvedené v objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Společnost TIWF
neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Zákazníkovi, že objednávku obdržela, a to na
adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v objednávce.

6. Společnost TIWF je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky Zákazníka požádat o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
7. Zboží je předáváno v závislosti na zvoleném způsobu doručení přímo Zákazníkovi nebo jeho
zástupci. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická
osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která
osobě, která Zákazníkovi zboží za společnost TIWF předává, věrohodně prokáže svou totožnost,
nebo která předloží společnosti TIWF při osobním odběru objednávku.
8. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, a to převzetím zboží ze strany Zákazníka.
9. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je
jejich prodej zakázán a Smlouva tak s nimi nemůže být uzavřena.
10. Společnost TIWF je oprávněna prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho
průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je společnost
TIWF oprávněna odmítnout předání zboží a požadovat náhradu promarněných nákladů v
souvislosti s objednávkou. Stejně tak je společnost TIWF oprávněna odmítnout předání zboží,
pokud nebude ze strany zákazníka zaplaceno.
11. Zákazník bere na vědomí, že společnost TIWF není povinna uzavřít Smlouvu zejména s
osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) anebo podmínky
užití e-shopu The Italians Wine Food.
12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí
Zákazník sám.
13. Smlouva nebude u společnosti TIWF ukládána. Zákazník je povinen si stáhnout její znění (tj.
objednávku a znění těchto VOP) z e-shopu The Italians Wine Food v průběhu objednávky nebo
bezprostředně po jejím potvrzení, později mu k ní společnost TIWF nemusí umožnit přístup.


III. Změna a storno objednávky
1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího potvrzení na e-shopu The Italians Wine
Food. Její změna je možná, pokud společnost TIWF zavolá telefonicky Zákazníkovi s tím, že
objednané zboží již není na skladě.
2. Storno objednávky či její změna (včetně času a adresy doručení) ze strany zákazníka je možná
nejdéle do šesti hodin od potvrzení objednávky, avšak vždy nejpozději do okamžiku, kdy bude
zboží Zákazníkovi vypraveno, a to e-mailem na adresu uvedenou jako aktuální kontaktní údaj
společnosti TIWF (viz čl. X. odst. 5 VOP).
3. Později již není možno storno či změnu objednávky provést. Zákazník však může zavolat na
telefonní číslo uvedené jako aktuální kontaktní údaj společnosti TIWF a společnost TIWF se v
rámci možností pokusí Zákazníkovi vyhovět.
4. Zákazník je ve změně i ve stornu objednávky povinen uvést číslo objednávky a datum
objednávky.


IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží
1. Zákazník má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky
ihned vytknout společnosti TIWF na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží při předání
Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např.
propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke
konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za společnost
TIWF předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na
skutečnost, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození
ochranného obalu).

2. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí
zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží ihned předat osobě, která
mu jej za společnost TIWF předala, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy
společnosti TIWF písemně (poštou nebo e-mailem) prostřednictvím jejích aktuálních
kontaktních údajů (viz čl. XI. odst. 5. VOP) a zaslat zboží na své náklady na adresu Strakonická
948/1, Smíchov, 150 00 Praha 5, a je povinen zaplatit společnosti TIWF promarněné náklady na
doručení zboží.
3. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude již zaplacená cena zboží nebo poměrná část
poukázána do 14 dnů od vrácení zboží na účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník za tímto účelem
společnosti TIWF sdělí, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost TIWF je oprávněna
započíst si odpovídající část z ceny zboží na uhrazení promarněných nákladů na doručení zboží.
4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím
jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
5. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e) a g) Občanského zákoníku není odstoupení od
Smlouvy možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo
potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických
důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží
nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin).
S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že společnost
TIWF je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka
odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi
zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného
obalu), je společnost TIWF oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.
6. Společnost TIWF je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že Zákazník nezaplatí zboží, či
že nebude spolehlivě prokázán požadovaný minimální věk Zákazníka nebo jeho zástupce.


V. Cenové a platební podmínky
1. Přístup a samotné užití e-shopu The Italians Wine Food ze strany Zákazníka v souladu s VOP je
bezplatný.
2. Cena zboží a případné další náklady dle Smlouvy jsou uvedeny v objednávce a platí se výhradně
on-line platbou přes platební bránu po potvrzení objednávky.
3. Při objednávce zboží na váhu může společnost TIWF dodat zboží s hmotnostní odchylkou,
avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované
hmotnosti v objednávce Zákazníka. Cena zboží se v tomto případě může lišit od ceny v
objednávce.


VI. Odpovědnost a záruky
1. Společnost TIWF odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými
právními předpisy.
2. Společnost TIWF nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé
Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně
Zákazníka.
3. Společnost TIWF nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod eshopu The Italians Wine Food. Společnost TIWF nenese odpovědnost za reklamu či propagaci
prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím e-shopu The Italians Wine Food ani
odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu The Italians Wine
Food nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
4. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a společnost TIWF dostupnost zboží
negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně

společnosti TIWF vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonu Zákazníka,
který Zákazník uvede v objednávce.
5. Společnost TIWF neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím
informací nebo stahováním údajů zveřejněných na e-shopu The Italians Wine Food, tj. za chyby,
opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat
Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající e-shop The Italians Wine Food, neoprávněný přístup k
přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
6. Veškeré informace zveřejňované na e-shopu The Italians Wine Food jsou uváděny podle
nejlepšího vědomí a svědomí společnosti TIWF, která nenese odpovědnost za jejich úplnost či
technickou přesnost.


VII. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Zákazník vůči společnosti TIWF prohlašuje, že:
a. je plně způsobilý uzavřít Smlouvu, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen
zákonným zástupcem,
b. pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu The Italians Wine Food takové
zboží, u něhož je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
c. veškeré údaje, které poskytuje společnosti TIWF, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
d. zaplacením ceny za nakoupené zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je
oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží,
e. se před zahájením užívání e-shopu The Italians Wine Food důkladně seznámil s těmito VOP,
že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi,
f. zboží na e-shopu The Italians Wine Food nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající
osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.
2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré další součásti tvořící e-shop The
Italians Wine Food (včetně veškerého grafického znázornění) jsou chráněny autorským právem.
Zákazník se zavazuje používat e-shop The Italians Wine Food výhradně pro svou potřebu, a že
nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti
tvořící e-shop The Italians Wine Food.
3. Zákazník užívá e-shop The Italians Wine Food na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na
e-shopu The Italians Wine Food jsou pouze ilustrativní.
4. Společnost TIWF si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné
3. osoby k e-shopu The Italians Wine Food.
5. Společnost TIWF není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) Občanského zákoníku.


VIII. Ochrana osobních údajů
1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává společnost TIWF,
která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo
společnosti TIWF.
2. Společnost TIWF zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní on-line registrační formulář,
či vyplní registrační formulář v listinné podobě na některé z provozoven společnosti TIWF,
případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.
3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a
fyzická adresa, adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje
poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na
síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

4. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností TIWF, a to pro účely realizace
práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
5. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost TIWF o změně ve svých Osobních
údajích.
6. Zpracováním Osobních údajů může společnost TIWF, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na e-shopu
The Italians Wine Food.
7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného
počítačového programu.
8. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že
souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti TIWF odvolat
písemným oznámením doručeným na adresu společnosti TIWF.
9. V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost TIWF nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v
rozporu se zákonem, může požádat společnost TIWF o vysvětlení a požadovat, aby odstranila
závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
10. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost TIWF
povinna tuto informaci předat. Společnost TIWF má právo za poskytnuté informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.
11. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti TIWF a
podnikatelů prezentujících na e-shopu The Italians Wine Food své zboží anebo služby na
elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení společnosti TIWF na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním
obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně
odvolat.


IX. Řešení sporů, dozorový orgán
1. Vzájemné spory mezi společností TIWF a Zákazníkem řeší obecné soudy.
2. Zákazník jako spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Obě strany
prohlašují, že se budou snažit nejprve případný spor vyřešit přímým jednáním mezi sebou.
3. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Zákazníka, a to pouze
v případě, že se spor nepodařilo se společností TIWF vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději
do 1 roku ode dne, kdy Zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti
TIWF poprvé.
5. Společnost TIWF se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se Zákazníkem,
pokud je Zákazník neodmítne.
6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v
platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (
www.coi.cz).


X. Doručování
1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo
doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na
adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem
přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem,
případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty
deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se
adresát o uložení nedozvěděl.


XI. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztah související s užitím e-shopu The Italians Wine Food a právní vztah založený
Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek.
2. Případné spory řeší smluvní strany prioritně mimosoudně, k čemuž slouží aktuální kontaktní
údaje společnosti TIWF. Pro řešení případných sporů, které není možno řešit mimosoudně, je
příslušný obecný soud společnosti TIWF.
3. Společnost TIWF prohlašuje, že je oprávněna k činnosti upravené Smlouvou a těmito VOP na
základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Orgánem dohledu je v
rámci své působnosti živnostenský úřad.
4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto VOP není dotčena
platnost a účinnost ostatních ustanovení.
5. Aktuální kontaktní údaje společnosti TIWF jsou uvedeny v rámci e-shopu The Italians Wine Food
(tj. přímo na příslušných webových stránkách).
6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 14. 3. 2016